☝️Vedeli ste, že nám môžete stoličku Adaptic vrátiť až 30 dní od zakúpenia? ☺️

Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok

Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok (ďalej aj ako „VOP a RP“) sú vydané spoločnosťou

Adaptic Innovation s. r. o., Záhradnícka 46/A, 821 08 Ružinov

IČO: 52478629, IČ DPH: SK2121050041

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č.:

Kontaktné údaje:

telefón: 0911 910 008

e-mail: [email protected]

(ďalej len „predávajúci“)

 

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto VOP a RP sú neoddeliteľnou súčasťou znenia všetkých kúpnych zmlúv, zmlúv o dielo prípadne rámcových zmlúv, ktoré uzatvára spoločnosť Adaptic innovation s. r. o. ako predávajúci spolu s kupujúcim. VOP a RP sú zároveň súčasťou všetkých Zmlúv o sprostredkovaní a Zmlúv o obchodnom zastúpení ktoré uzatvára spoločnosť Adaptic innovation s. r. o. so svojimi obchodnými partnermi.

 2. Akceptovanie týchto VOP a RP je rovnako podmienkou pre nákup v E-shope predávajúceho. Kupujúci potvrdzuje, že sa s VOP a RP zoznámil, súhlasí s nimi a výslovne ich prijíma okamžikom odoslania svojej objednávky prostredníctvom E-shopu.

 3. Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

 4. Ustanovenia odchylné od VOP a RP je možné dohodnúť priamo v kúpnej zmluve. Odchylné ustanovenia kúpnej zmluvy má prednosť pred ustanovením týchto VOP a RP.

 

II. Cena tovaru, objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Každá prezentácia produktov v katalógu a v propagačných materiáloch predávajúceho je informatívneho charakteru a to vrátane cien jednotlivých tovarov a nákladov na vrátenie tovarov. Ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovarov ostávajú v platnosti po dobu, pokiaľ sú zobrazované v E-shope predávajúceho. Predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu na uvedené tovary za uvedené ceny.

 2. Kupujúci vykoná objednávku zhrňujúcu výber tovaru, počet kusov, vrátane výberu spôsobu platby a doručenia nasledujúcimi spôsobmi:

 3. prostredníctvo sprostredkovateľa predávajúceho, ktorý vyplní objednávkový formulár za kupujúceho zo svojho účtu, vytvoreného na základe uzatvorenej Zmluvy o sprostredkovaní;

 4. vyplnením objednávkového formulára z účtu partnera, vytvoreného na základe uzatvorenej Zmluvy o spolupráci (na partnera sa vzťahujú všetky ustanovenia VOP a RP, ktoré sa vzťahujú na kupujúceho, pokiaľ nie je v Zmluve o spolupráci ustanovené inak);

 5. vyplnením objednávkového formulára zo zákazníckeho účtu, pokiaľ sa kupujúci zaregistroval v internetovom obchode.

 6. Pred odoslaním objednávky je možné kontrolovať a meniť zadané údaje. Údaje odoslané v dokončenej a potvrdenej objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito VOP a RP.

 7. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením prijatej objednávky predávajúcim. Potvrdenie o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho, prípadne tiež na emailovú adresu sprostredkovateľa, pokiaľ bola objednávka kupujúceho zadaná prostredníctvom sprostredkovateľa.

 8. V prípade, že predávajúci nemôže dodržať niektorú z požiadaviek uvedenú v objednávke, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Táto ponuka sa považuje za novú ponuku návrhu kúpnej zmluvy, ktorá je následne uzatvorená až potvrdením kupujúceho o prijatí ponuky.

 9. Všetky objednávky zaslané predávajúcemu sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku len pokiaľ nebolo kupujúcemu doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim, a to emailom alebo telefonicky na kontakty uvedené v týchto VOP.

 

III. Typy účtov

 1. Účet sprostredkovateľa je vytvorený predávajúcim na základe Zmluvy o sprostredkovaní. Sprostredkovateľ prostredníctvom svojho účtu vyplňuje a odosiela objednávkové formuláre za kupujúceho a to podľa podmienok stanovených v uzatvorenej Zmluve o sprostredkovaní.

 2. Účet partnera je vytvorený predávajúcim na základe Zmluvy o spolupráci. Partner prostredníctvom svojho účtu vytvára objednávky tovaru do svojej predajne, a to za ceny podľa podmienok stanovených v Zmluve o spolupráci.

 3. Zákaznícky účet je vytvorený predávajúcim na základe registrácie zákazníka v E-shope predávajúceho. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci objednávať tovar.

 4. Prístup ku všetkým účtom je zabezpečený užívateľským menom a heslo, užívateľ je povinný o týchto údajoch zachovávať mlčanlivosť. Užívateľ nie je oprávnený umožniť užívanie účtu tretím osobám. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie účtu tretími osobami.

 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet a to len v nasledovných prípadoch:

 6. užívateľ porušil tieto všeobecné obchodné podmienky;

 7. došlo k ukončeniu zmluvy, na základe ktorej bol účet vytvorený;

 8. účet nie je využívaný dlhšie ako 1 rok.

 9. Pri registrácii zákazníckeho účtu a objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Pri akejkoľvek zmene je kupujúci povinný svoje údaje aktualizovať. Údaje uvádzané kupujúcim sú pre predávajúceho považované za správne.

 

IV. Platobné podmienky a dodanie tovaru 

 1. Cena tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru sú splatné vždy okamihom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške (ďalej len ako „kúpna cena“). Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu do 7 dní odo dňa objednania tovaru.

 2. Kupujúci si môže zvoliť nasledovné spôsoby úhrady kúpnej ceny:

 3. bezhotovostne, prevodom na účet predávajúceho

 4. V zmluve o uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim môže byť dohodnutá aj iná lehota pre zaplatenie.

 5. V prípade bezhotovostného spôsobu úhrady kúpnej ceny je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený v okamžiku pripísania platby na bankový účet predávajúceho.

 6. Za účelom úhrady kúpnej ceny vystaví predávajúci kupujúcemu v zmysle kúpnej zmluvy daňový doklad – faktúru a zašle ju kupujúcemu prostredníctvom emailu.

 7. Tovar je kupujúcemu dodávaný na adresu určenú kupujúcim v objednávke, pokiaľ nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak.

 8. Náklady na dodanie tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim.

 9. K prechodu vlastníckeho práva k tovaru na kupujúceho dochádza zaplatením kúpnej ceny, vrátane nákladov na dodanie tovaru a súčasne najskôr v okamžiku prevzatia tovaru kupujúcim.

 

V. Prevzatie tovaru 

 1. Kupujúci je povinný prevziať tovar pri jeho dodaní. Pokiaľ bude na strane kupujúceho potrebné doručovať tovar opakovanie alebo odlišným spôsobom ako je uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady s takýmto doručovaním spojené.

 2. Lehota na dodanie tovaru kupujúcim je 14 dní. V prípade, že je tovar vyrábaný podľa špecifických požiadaviek kupujúceho, je maximálna lehota na dodanie 60 dní.

 3. Lehota pre dodanie tovaru začína plynúť od okamžiku úhrady kúpnej ceny na účet predávajúceho, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak (viď č. II. ods. 5).

 4. Zodpovednosť za škodu na tovare prechádza na kupujúceho v okamžiku prevzatia tovaru. V prípade, že predávajúci umožní kupujúcemu prevziať tovar a ten tak nevykoná, prechádza zodpovednosť za škodu na tovare na kupujúceho týmto okamžikom.

 5. Zodpovednosť za škodu na prepravovanom tovare prechádza na kupujúceho okamžikom odovzdania tovaru prvému prepravcovi.

 6. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať, či tovar zodpovedá jeho objednávke a tiež či bo dodaný v zodpovedajúcom nepoškodenom obale. V prípade akýchkoľvek viditeľných vád je kupujúci povinný tieto vady bezodkladne nahlásiť prepravcovi. Na neskôr nahlásené vady predávajúci nezodpovedá.

 

VI. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý je právnickou osobou alebo podnikajúcou fyzickou osobou a uzatvoril kúpnu zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v zmysle tohto článku VOP.

 2. Kupujúci ako spotrebiteľ berie na vedomie, že v zmysle § 7 ods. 6) písm. písm. c) zák. č. 102/2014 Z.z. nie je možné odstúpiť ani od kúpnej zmluvy o dodaní tovaru podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

 3. Kupujúci ako spotrebiteľ je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy a to do štrnásť (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmet kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy  u predávajúceho v listinnej podobe na kontaktnej adrese predávajúceho alebo emailom.  Na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie kupujúceho ako spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len "oznámenie o odstúpení od zmluvy"). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa vzorového formulára, ktorý je súčasťou týchto VOP a RP. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na dostúpenie.

 4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný zakúpený tovar vrátiť do 14 dní od dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci a to aj v prípade, že tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou. Kupujúci je povinný vrátiť tovar nepoškodený, neznečistený, neopotrebovaný a pokiaľ možno v pôvodnom obale.

 5. Nárok na náhradu škody na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 6. Prehlásenie o odstúpení od zmluvy musí obsahovať číslo bankového účtu, na ktorý má byť predávajúcim vrátená kúpna cena. Predávajúci vráti prijaté finančné prostriedky, ponížené o prípadný nárok na náhradu škody, kupujúcemu v lehote 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy  najneskôr však v deň, v ktorý  mu je tovar doručený späť alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 7. V prípade, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 7 zák. č. 102/2014 Z.z. právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený odstúpiť  kedykoľvek od kúpnej zmluvy  a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodov vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo pokiaľ bola prerušená výroba, alebo dovoz tovaru alebo jeho súčastí. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

 

VII. Práva z vadného plnenia – Reklamačný poriadok

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v dobe, kedy kupujúci prevzal tovar, mal tovar vlastnosti vymienené a obvyklé s ohľadom na povahu tovaru.

 2. Vady tovaru je kupujúci oprávnený a povinný uplatniť u predávajúcemu bezodkladne, najneskôr však v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, kupujúci tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu, a obal. Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. 

 3. Ustanovenia čl. VII. ods. 1 a 2. sa nepoužije v prípade, že je to var predávaný za nižšiu cenu v dôsledku vady, pre ktorú bola nižšia ceny dojednaná, ďalej na opotrebovaný tovar spôsobom obvyklým užívaním, u používaného tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo vyplýva z povahy tovaru.

 4. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 5. Reklamácia sa uplatňuje osobne na prevádzke predávajúceho, alebo na výdajnom mieste, kde si kupujúci prevzal tovar.

 6. Spoločne s tovarom odporúčame pre rýchlejšie vybavenie reklamácie doložiť doklad potvrdzujúci kúpu tovaru (faktúra).

 7. Reklamácie vady tovaru musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Dňom uplatnenia reklamácie je doručenie oznámenia o reklamácii a súčasného doručenia reklamovaného výrobku (prípadne časti výrobku) pokiaľ je to potrebné predávajúcemu. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 8. Pokiaľ je tovar potrebné zaslať predávajúcemu, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu tovaru. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, predávajúci tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

 9. Predávajúci v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.

 10. Predávajúci po riadnom vybavení reklamácie vyzve kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s kupujúcim k prevzatiu opraveného tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený kupujúcemu formou doporučenej zásielky.

 11. Pokiaľ kupujúci ako spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Adaptic innovation r. o., Záhradnícka 46/A, 821 08 Ružinov je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.  Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

 

 VIII. Ochrana osobných údajov

 

 1. Predávajúci ako prevádzkovateľ osobných údajov týmto

Adaptic innovation  s. r. o., Záhradnícka 46/A, 821 08 Ružinov, IČO: 52478629,

telefónne číslo: 0911 910 008, emailová adresa: [email protected]

kontaktná osoba: Martin Macháček

prehlasuje, že so všetkými osobnými údajmi získanými z titulu plnenia zmluvy, bude nakladané v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ (2016/679) Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“), ako aj s inými platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, ktoré menia a dopĺňajú nariadenie GDPR.

 1. Predávajúci ako prevádzkovateľ osobných údajov je povinný zaistiť, aby k získaným osobným údajom nemali prístup nepovolané osoby. Predávajúci spracúva osobné údaje pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely vedenia účtovníctva a za účelom ochrany. Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu a po nevyhnutnú dobu určenú príslušnými právnymi predpismi SR.

 2. Pokiaľ je kupujúci subjektom ochrany osobných údajov ako dotknutá osoba má

  a) právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú - právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov

  b) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,

  c) právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, v prípade, že sú splanené podmienky na ich výmaz a ďalej neexistuje zákonná povinnosť resp. oprávnený záujem na ich ďalšie spracúvanie

  d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

  e) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka

  f) právo na prenosnosť osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ak tomu nebránia žiadne zákonné prekážky

  g) právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,

  h) právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. +4212 32313220, dataprotection.gov.sk.

Vyššie uvedené práva má kupujúci ako dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Kupujúci  si môže uplatniť svoje práva písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Kupujúci je povinný oznámiť prevádzkovateľovi, všetky zmeny v jeho osobných údajov a to bezodkladne po ich zmene.

 1. Pre účely zmluvy a v súlade s nariadením GDPR sa za prevádzkovateľa osobných údajov považuje fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov. Sprostredkovateľ osobných údajov je fyzická alebo právnická osoba, ktorá spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa. Za dotknutú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.


IX. 
Záverečné ustanovenia 

 1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, riadia sa ustanovenia tejto zmluvy takisto právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva na ochranu spotrebiteľa v zmysle platných právnych predpisov.

 2. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov je oprávnená Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, soi.sk.

 3. Pokiaľ sa stane niektoré ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku neplatné alebo neúčinné, namiesto neplatného ustanovenia nastúpi ustanovenia, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení VOP a RP.

 4. Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok sú platné až do ich zmeny predávajúcim.

 

V Bratislave, dňa 9.7.2019

  

Príloha – Formulár pre dostúpenie od zmluvy

 

 

Oznámenie o dostúpení od zmluvy v zmysle § 8 zák. č. 102/2014 Z.z.

 

 

Adresát:

 

Adaptic innovation  s. r. o.                             telefonický kontakt:

Záhradnícka 46/A                                             emailová adresa:

821 08 Ružinov

 

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar

 

...................................................................................................

 

Dátum objednania tovaru .....................................

 

Číslo objednávky...................................................

 

Tovar som prevzal dňa..........................................

 

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa.............................................................................

 

Adresa spotrebiteľa.............................................................................................

 

Bankový účet spotrebiteľa,

kam má byť vrátená kúpna cena.........................................................................

           

 

       Dátum ........................                    Podpis spotrebiteľa ...........................................

                                                                    (iba ak sa podáva tento formulár v listinnej podobe)